FASTWÜRMS

Kikai, 2023Kikai, 2023
tufted textile, acrylic
45 ½ x 26 inches

To inquire email